Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tháp tùng thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Nga

ĐOÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THÁP TÙNG THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC SANG THĂM NGA

Từ ngày 16/05 - 21/05/2016, đại diện công ty Xây dựng Mỹ Đà đã tham dự cùng Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tháp tùng thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Nga tham
 

Từ khóa :